cookie现在2岁半,在美国滨州养殖场买的,今年7月回国,现住北京。重30斤,很聪明,从来不吵不闹。喜欢的欢迎回帖并附上照片哦!

gm8562370

gm8562371

gm8562372

gm8562373

gm8562374

gm8562375

gm8562376

gm8562377