gm6375461
gm6376045
gm6376047
gm6376048
gm6376046
gm6386106
gm6375464

宝贝品种:银狐

狗狗年龄:10个月

gm6375512
gm6375513

品种 松狮

年龄 4岁半

gm6375527
gm6375528

贵宾+7岁

gm6375543

品种比熊

年龄10个月

gm6375599
gm6375600
gm6375601

品种:贵宾

年龄:一岁

宅在家的私密照

gm6375655
gm6375654

金毛+2岁

gm6375667
gm6375668

品种:贵宾,年龄:1岁。

gm6375669

支持一下

品种:贵宾

年龄:两个多月

呆萌萌的。

gm6375674

gm6375673

gm6375672

gm6375671

品种:喜乐蒂

年龄:6岁

gm6375687

品种:标准体型贵宾 年龄:1年4个月

gm6375794
gm6375795

品种:金毛

年龄:两岁半

gm6375808
gm6375809
gm6375810

我要领养一只中型犬。:cm105:

品种:约克夏,年龄4岁

gm6375819
gm6375820
gm6375821
gm6375822

金毛 4个半月

gm6375824
gm6375825
gm6375826
gm6375827
gm6375828

狗狗品种:贵宾犬 狗狗年龄:6个月

gm6375832
gm6375833
gm6375834
gm6375835

品种:泰迪

年龄:5岁

gm6375844
gm6375845

宝贝品种:比熊and巴哥

狗狗年龄:18个月

狗狗们在家最大的爱好就是吃,狗粮品类很多,真正放心和适合自己家宝贝的狗粮确实不好选择,通过狗民

网举办这样的活动,了解了更多的品牌狗粮,支持汉优!支持狗民网!

gm6375863
gm6375864

狗狗品种:泰迪

年龄: 8个月14天

姓名:七七

照片:

gm6375926
gm6375927
gm6375928

品种:迷你贵宾+年龄:3岁半

gm6375929
gm6375930
gm6375931